Hoe is het allemaal begonnen? In 2009 maakte de heer Bo Teerling een reis naar Malawi. Daar kwam hij in aanraking met de directe gevolgen van de hongersnood in dat land. Voor hemzelf was het al verschrikkelijk om dat mee te maken. Als je kinderen ziet die de moed opgeven en langs de weg gaan liggen, wachtend op de dood….. Het liet hem niet los.

Tijdens deze reis leerde de heer Teerling Rodney kennen, een leerkracht uit Chitunda. Rodney vroeg niet om geld. Hij vroeg of Teerling zijn land wilde helpen. De heer Teerling was erg verrast over het feit dat Rodney geen persoonlijke hulp vroeg, maar hulp voor zijn volk. Hij wist niet precies hoe hij moest reageren en beloofde om in ieder geval één keer terug te komen. Inmiddels zijn er meer dan dertig reizen gevolgd. De heer Teerling brengt, al dan niet samen met zijn vrouw, drie keer per jaar een bezoek van een maand aan Malawi.

Stichting The Art of Charity is opgericht in 2010. In dat jaar is de stichting begonnen met het geven van concrete hulp aan boeren bij het verbouwen van maïs: het Food For LiFe project.

Stichting The Art of Charity is een project dat gedreven wordt door christelijke barmhartigheid. Ons motto is ‘Van geven word je rijk’. We willen iets laten zien van de liefde die we van Christus hebben geleerd. Daarbij weten we ons in ons werk afhankelijk van God. We geloven en ervaren dat Hij ons project mogelijk maakt en dat het door Hem rijk wordt gezegend.

Stichting The Art of Charity

Groote Woldweg 22
8097 RS Oosterwolde

Voorzitter : B. Teerling
Vicevoorzitter: H. Geertsma
Secretaris: D.F. Ensing
Penningmeester: E. van Oene

Cijfers en documenten

Wij zijn een erkend goed doel.

Onze inkomsten worden verantwoord besteed en wij dragen het label van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving.
We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen. Je kunt er alles over lezen in onze jaarverslagen.

Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen.

>> Download hier: Charity Jaarrekening 2019

________________

Jaarverslag 2019

Kerngegevens

Statutaire naam; Stichting The Art of Charity

Publieke naam: Charity

Fiscaalnummer: 822291319

ANBI Rsin 822291319

Postadres: Postbus 4182 7320AD Apeldoorn

Bezoekadres: Rondweg 90 Wezep

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: B. Teerling (voorzitter/penningmeester), D.F. Ensing (secretaris) en H. Geertsma (vicevoorzitter).

Doelstelling:

Mensen in ontwikkelingslanden helpen om op een betere manier voedsel te verbouwen op hun eigen grond, waardoor ze economisch zelfstandig worden en het voedseltekort wordt tegengegaan. De stichting richt zich op dit moment op Malawi.

Beleid:

Het projectplan dat de stichting in Malawi uitvoert, heet ‘Food For Life’. Het houdt in dat deelnemers een akker krijgen van 700 m2 en verder de middelen die nodig zijn om op die akker mais te kunnen verbouwen. Food For Life is een verbeterde versie van het systeem Farming God’s Way. Het project realiseert een veel grotere opbrengst dan de traditionele landbouwmethode in Malawi.

Alle inwoners van een dorp kunnen in het project participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen als de vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid uit onder het bestuur van een NGO. De NGO Food For LiFe Malawi Limited is op 13 december 2017 door de overheid erkend. Het bestuur wordt gevormd door vier Malawiërs en een bestuurslid van Stichting The Art of Charity in Nederland. In Malawi wordt vanuit de NGO samengewerkt met diverse bevolkingsgroepen en kerken. Zie over de NGO verder onder ‘Ontwikkeling van het project in Malawi’.

Wat de financiering betreft: middelen voor het project worden onder andere verkregen door de verkoop van nieuw woon- en kantoormeubilair in de showroom, Rondweg 90 in Wezep en via internet (zie onder ‘Steun vanuit Nederland’). Daarnaast wordt via media en via persoonlijke contacten een beroep gedaan op particulieren, kerken, bedrijven en organisaties. Bij de media valt met name te denken aan het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, huis-aan-huisbladen, Groot Nieuws Radio, de EO, de lokale omroep en de social media). Ook in 2019 is ons project weer op radio en televisie geweest. We merken dat de naamsbekendheid toeneemt.

Omdat de stichting geen betaalde krachten in dienst heeft, wordt al het geld dat binnenkomt – afgezien van een beperkte vrijwilligersvergoeding – besteed aan de doelstelling van het project. Diverse vrijwilligers werken enthousiast mee aan de public relations, de fondswerving, de aanvoer en verkoop van goederen in de showroom en de verzorging van de website www.helpmalawi.nu en www.livingfair.nl. Een vrijwilliger van wie we in 2019 afscheid moesten nemen, was de heer Joop Canbier. We zijn hem dankbaar voor zijn enthousiaste inzet voor de stichting, met name in zijn pogingen om fondsen te werven voor het project.

Inmiddels wordt op initiatief van de Gereformeerde Zendingsbond nagedacht over een uitbreiding van het project naar Ethiopië. Dat zou dan vanuit Malawi zelf moeten gebeuren. Het is echter niet iets voor de korte termijn. Een plan voor uitbreiding naar Mozambique is wat onze stichting betreft weer van tafel. De Gereformeerde Zendingsbond gaat daar zelfstandig verder aan werken.

Het uiteindelijke perspectief van ons werk is dat Food For Life verzelfstandigd wordt en dus kan worden voortgezet zonder hulp uit Nederland. Daarvoor is het noodzakelijk om in Malawi capaciteit op te bouwen die een waarborg biedt voor de continuïteit. Met het oog daarop is het project in 2018 een nieuwe fase ingegaan, de fase van de consolidatie. Voor die nieuwe fase is in overleg met de deelnemers in Malawi een heldere koers uitgezet. Die koers is op hoofdlijnen geformuleerd in het ondernemersplan voor 2018-2021. Dat ondernemersplan is in 2019 afgerond en vastgesteld. Het kan op de website van de stichting worden ingezien.

Het CBF vraagt dat de stichting vanaf 2020 kan laten zien dat zij aandacht heeft voor integriteit en voor de mogelijkheid van grensoverschrijdend gedrag. Een officieel protocol is voor een organisatie als de onze niet per se nodig, maar voor de duidelijkheid hebben we in 2019 wel zo’n protocol gemaakt. Het is naar de vrijwilligers gestuurd en gepubliceerd op de website.

Communicatie

Communicatie over het project vindt plaats via de website van de stichting, Facebook en Whatsapp en via kerkbladen van betrokken kerkelijke gemeenten. De website heeft in 2019 een update ondergaan. Via Whatsapp worden wekelijks de verkoop- en winstcijfers van de showroom bekendgemaakt.

Risico’s

De risico’s die aan het project verbonden zijn, betreffen de mogelijkheid van misoogsten en de mogelijkheid dat er te weinig geld binnenkomt om het project volgens plan te kunnen financieren. In het ergste geval zou dat moeten betekenen dat de omvang van het project moet worden teruggebracht. Het spreekt vanzelf dat de stichting zich er zo nodig tot het uiterste voor zal inzetten om dat scenario te voorkomen. Gelukkig komt er op dit moment voldoende geld binnen om alleen maar aan uitbreiding te hoeven denken.

Een ander risico is de mogelijkheid dat de voorzitter uitvalt. Hij vervult met zijn vele activiteiten een belangrijke rol in het project en kan daarom node worden gemist. Inmiddels is er wel iemand beschikbaar om zijn plaats in te nemen wanneer hem iets zou overkomen. Tegelijk blijft de mogelijkheid van een betere taakverdeling de aandacht houden.

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd (21 januari, 4 juni, 4 september en 20 november). In die vergaderingen is gesproken over alle aspecten van het werk van de stichting, de reizen van de voorzitter naar Malawi en de ontwikkelingen rond het project Food For Life.

Van elke vergadering is een verslag gemaakt dat in de volgende (reguliere) vergadering werd vastgesteld, getekend en vervolgens gearchiveerd.

Op 5 juni en 27 november zijn er informele bijeenkomsten geweest met vrijwilligers. De bijeenkomsten, met koffie en taart, hapjes en drankjes, waren bedoeld als blijk van waardering voor de werkzaamheden van de vrijwilligers en stonden in het teken van onderling contact. Tegelijk werd nadere informatie gegeven over de situatie in Malawi en over de vorderingen van het project Food for Life.

Reizen naar Malawi

De reizen zijn bedoeld om op de projectlocaties de stand van zaken op te nemen, te overleggen met de leidinggevenden en de overheid, deelnemers te bemoedigen en aan te moedigen en waar nodig aanwijzingen te geven met het oog op een verbetering van de resultaten.

De heer Teerling is in de verslagperiode drie keer naar Malawi geweest, van 11 t/m 23 februari (samen met zijn zoon Pieter-Christiaan), van 6 t/m 25 mei (samen met zijn echtgenote) en van 1 t/m 24 oktober (opnieuw samen met zoon Pieter-Christiaan).

De eerste reis stond vooral in het teken van een afzonderlijk project dat zoon Pieter-Christiaan wil opzetten: de aankoop van grond voor biologische landbouw. Dat project heeft een duidelijke relatie met FFL, maar is zakelijk (en dus ook financieel) volledig gescheiden van het werk van onze stichting. Voor de heer Teerling senior was de reis een goede gelegenheid om contacten te leggen.

Tijdens de reis in mei is onder andere bijzondere aandacht gegeven aan de NGO (zie onder ‘Ontwikkeling van het project in Malawi’). Verder werd de heer Teerling tijdens deze reis een paar keer geconfronteerd met ernstige ziekte in de gezinnen die bij ons project betrokken zijn. Dat riep de vraag op of het op onze weg ligt om in dergelijke situaties (financiële) hulp te bieden. Die vraag is besproken in een bestuursvergadering en ook op de vrijwilligersbijeenkomst van 5 juni. De conclusie was dat we wel wegen naar hulp kunnen zoeken en wijzen, maar dat we ons daartoe moeten beperken, ook om een precedentwerking te voorkomen. Onze stichting is opgericht voor een landbouwproject. De gelden die ze vraagt en krijgt, zijn specifiek bestemd voor dat doel en kunnen dus niet zomaar aan andere vormen van hulp worden besteed.

Van zijn reis in oktober heeft de heer Teerling een uitgebreid verslag gemaakt, waarin per dorp is aangegeven wanneer er een bezoek is gebracht, hoeveel er bij dat bezoek aanwezig waren, hoe groot het aantal deelnemers was aan het project, wat de stand van zaken was en welke besluiten er genomen zijn voor de komende tijd. Zowel sterke als zwakke punten zijn in het verslag benoemd, Zoon Pieter-Christiaan heeft zich tijdens deze reis vooral weer geconcentreerd op zijn eigen project.

De bezoeken van de heer Teerling en zijn medereizigers worden met enthousiasme ontvangen en blijken elke keer erg vermoeiend, maar ook erg zinvol te zijn.

Inmiddels wordt een poging gedaan om een groepsreis naar Malawi te organiseren. Daarbij wordt vooralsnog uitgegaan van een reis van achttien dagen, van medio april tot begin mei 2020. Er wordt gestreefd naar een aantal van zestien deelnemers.

Ontwikkeling van het project in Malawi

Het project begon in 2012 met 27 boeren en is inmiddels uitgegroeid tot een aantal van officieel 4500 deelnemers aan het eind van 2019. In de praktijk zijn in dat jaar ruim 4000 boeren gestart.

Het streven is om in 2023 tot een aantal van 10.000 deelnemers te komen.

Ook in 2019 kon weer worden geconstateerd dat op de akkers waar Food For Life is toegepast de opbrengst groter was dan bij de traditionele landbouwmethode en dat de kolven er veel beter uitzagen. Dankzij Food For Life hebben 34.000 mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. Met de traditionele methode, toegepast op hetzelfde aantal akkers, zou dat aantal niet hoger liggen dan 4500.

Uit het verslag van de reis van de heer Teerling in oktober blijkt opnieuw dat de resultaten vooral in het noorden van Malawi erg goed zijn en dat het zuiden het een stuk slechter doet. Er is in het zuiden wel enthousiasme over het systeem, omdat men ook daar constateert dat de opbrengst groter is dan bij de traditionele landbouwmethode. De deelnemers zijn echter geen echte boeren en beschikken niet over de nodige kennis en vaardigheden.

Over het geheel van Malawi genomen, is de opbrengst in 80% van de gevallen goed, in 10% matig en in 10% slecht. Eén gebied had ronduit pech. Daar ging een deel van de voorraad verloren door een overstroming. Daarnaast is een grote voorraad mais verloren gaan door een administratieve fout bij de overheid. Desondanks is er dit jaar in totaal 1700 ton binnengehaald, 200 ton meer dan in 2018.

Er is een plan geweest om voor de NGO een eigen kantoor te openen in Lilongwe. Op die manier zou gemakkelijker kunnen worden voldaan aan de voorwaarden die de regering stelt. De regering wil namelijk actief gaan inspecteren hoe de NGO’s hun werk doen. Er is al wel een kantoor, in Chitunda, maar dat is enigszins primitief en zou flink moeten worden opgetuigd. Uiteindelijk is van het plan afgezien het gebouw dat men op het oog had te groot en te duur was.

De NGO functioneerde dit jaar nog niet zoals we graag zouden willen. Een belangrijke oorzaak was de ziekte van voorzitter Thomson. Op de duur werd duidelijk dat de voorzitter moest worden vervangen, omdat hij geen energie meer had om zich voor de NGO in te zetten. In de verdere samenstelling van de NGO is ook het een en ander veranderd, om een evenwichtiger spreiding over kerken en regio’s te verkrijgen. Een andere oorzaak van het matig functioneren van de NGO zou kunnen zijn dat de leden alleen een vrijwilligersvergoeding krijgen en geen loon. Intussen zit er wel vooruitgang in de situatie. Vanuit de eigen gelederen is in 2019 een constitutie voor de NGO opgesteld.

Steun vanuit Nederland

In de showroom in Wezep – en ook via internet – kan men zonder extra kosten nieuw meubilair kopen van bepaalde bedrijven, waarbij minimaal 20% (soms zelfs 50%) van het bedrag ten goede komt van het project in Malawi. Er is in 2019 steeds weer een royale bevoorrading geweest van nieuw woon – en kantoormeubilair. De verkoop varieerde, maar liep over het algemeen goed. Gemiddeld was de opbrengst zo’n 2500 tot 3000 euro per maand. In de jaarcijfers zijn de feitelijke financiële gegevens te vinden. De showroom is 18 uur per week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag. Ze blijkt een uitstekend middel te zijn om meer bekendheid aan het project te geven.

Er zijn voldoende vrijwilligers om te helpen bij het monteren van meubels en dergelijke, maar er is nog steeds te weinig hulp bij de verkoop. Pogingen om daarvoor nieuwe krachten aan te trekken, hebben tot nu toe geen resultaat gehad.

In augustus 2019 is de showroom opnieuw ingericht en vervolgens heropend door de waarnemend burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Inkomsten werden verder verkregen door bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken en organisaties. Terugziend op 2019 kunnen we weer spreken van een bijzonder goed resultaat. Er zijn heel wat giften binnengekomen en diverse personen en instanties hebben flinke bedragen geschonken. De Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk heeft definitief besloten ons werk te steunen. Daar zijn we heel blij mee.

Verder hebben we een plek gevraagd en gekregen op de Goede-Doelenlijst. Dat is een lijst die wordt bijgehouden vanuit de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerken en waarvan meerdere kerken gebruik maken.

Een vrijwilliger is bereid gevonden bedrijven te bellen die de website hebben bezocht, om ze te prikkelen tot een nader contact.

De groeiende stroom aan giften en sponsorbijdragen betekent dat het voortbestaan van het project minder afhankelijk wordt van de opbrengst van de verkoop in de showroom. Omdat die verkoop zo arbeidsintensief is, is het ook ons ideaal om dat middel niet meer nodig te hebben.

Naar aanleiding van de uitzendingen via Groot Nieuws Radio is een contact ontstaan met iemand die een bedrijf heeft in India. Dat bedrijf kan van belang zijn voor de oogst in Malawi door middel van het produceren van goede compost.

Er zijn in 2019 geen nieuwe leningen afgesloten. Bestaande leningen zijn/worden volgens afspraak of in overleg afbetaald.

In zijn vergadering van 4 september 2019 heeft het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag over 2018 vastgesteld.

Verder valt te melden dat de stichting een gift kreeg van 3000 euro met het oog op de eenmalige uitgave van een magazine. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Het is een mooie uitgave geworden, van 16 pagina’s, met allerlei informatie over de stichting en het project. Het is naar alle contacten van de stichting gestuurd en in een aantal kerken verspreid onder de leden.

Ten slotte

Te melden valt nog dat de heer Godwin, een van onze contacten in Malawi, die in 2018 voor een studie aan de Theologische Universiteit in Kampen naar Nederland was gekomen, die studie heeft afgerond en in augustus 2019 naar zijn land is teruggekeerd. Inmiddels is er een nieuwe student uit Malawi in Kampen gearriveerd: de heer Davey.

Afsluitend constateren we dankbaar dat we ook in 2019 Gods zegen over ons project en over het werk va onze stichting hebben ervaren.

>> Download hier: Jaarrekening 2018Jaarrekening 2018 Charity incl bestuursverslag

________________

Jaarverslag 2018

Kerngegevens

Statutaire naam; Stichting The Art of Charity

Publieke naam: Charity

Fiscaalnummer: 822291319

ANBI Rsin 822291319

Postadres: Postbus 4182 7320AD Apeldoorn

Bezoekadres: Rondweg 90 Wezep

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: B. Teerling (voorzitter/penningmeester), D.F. Ensing (secretaris) en H. Geertsma (vicevoorzitter).

Doelstelling:

Mensen in ontwikkelingslanden helpen om op een betere manier voedsel te verbouwen op hun eigen grond, waardoor ze economisch zelfstandig worden en het voedseltekort wordt tegengegaan. De stichting richt zich op dit moment op Malawi.

Beleid:

Het projectplan dat de stichting in Malawi uitvoert, heet ‘Food For Life’. Het houdt in dat deelnemers een akker krijgen van 700 m2 en verder de middelen die nodig zijn om op die akker mais te kunnen verbouwen. Food For Life is een verbeterde versie van het systeem Farming God’s Way. Het project realiseert een veel grotere opbrengst dan de traditionele landbouwmethode in Malawi.

Alle inwoners van een dorp kunnen in het project participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen als de vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid uit onder het bestuur van een NGO. De NGO Food For LiFe Malawi Limited is op 13 december 2017 door de overheid erkend. Het bestuur wordt gevormd door vier Malawiërs en een bestuurslid van Stichting The Art of Charity in Nederland. In Malawi wordt vanuit de NGO samengewerkt met diverse bevolkingsgroepen en kerken.

In Nederland wordt onder andere aan fondswerving gedaan door de verkoop van nieuw woon- en kantoormeubilair in de showroom, Rondweg 90 in Wezep en via internet (zie onder ‘Steun vanuit Nederland’). Daarnaast wordt via media en via persoonlijke contacten een beroep gedaan op particulieren, kerken, bedrijven en organisaties. Bij de media valt met name te denken aan het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, huis-aan-huisbladen, Groot Nieuws Radio, de EO, de lokale omroep en de social media).

Omdat de stichting geen betaalde krachten in dienst heeft, wordt al het geld dat binnenkomt – afgezien van een beperkte vrijwilligersvergoeding – besteed aan de doelstelling van het project. Diverse vrijwilligers werken enthousiast mee aan de public relations, de fondswerving, de aanvoer en verkoop van goederen in de showroom en de verzorging van de website www.helpmalawi.nu en www.livingfair.nl

Communicatie

Communicatie over het project vindt plaats via de website van de stichting, Facebook en Whatsapp en via kerkbladen van betrokken kerkelijke gemeenten. Via Whatsapp worden wekelijks de verkoop- en winstcijfers van de showroom bekendgemaakt. Er wordt nog aan gewerkt om regelmatig rapportages uit Malawi te krijgen, waardoor betrokkenen in Nederland goed op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen van het project.

Risico’s

De risico’s die aan het project verbonden zijn, betreffen de mogelijkheid van misoogsten en de mogelijkheid dat er te weinig geld binnenkomt om het project volgens plan te kunnen financieren. In het ergste geval zou dat moeten betekenen dat de omvang van het project moet worden teruggebracht. Het spreekt vanzelf dat de stichting zich er zo nodig tot het uiterste voor zal inzetten om dat scenario te voorkomen. Gelukkig komt er op dit moment voldoende geld binnen om alleen maar aan uitbreiding te hoeven denken (zie onder ‘Ontwikkeling van het project in Malawi’).

Een ander risico is de mogelijkheid dat de voorzitter uitvalt. Hij vervult met zijn vele activiteiten een belangrijke rol in het project en kan daarom node worden gemist. Inmiddels is er wel iemand beschikbaar om zijn plaats in te nemen wanneer hem iets zou overkomen. Tegelijk blijft de mogelijkheid van een betere taakverdeling de aandacht houden.

Het uiteindelijke perspectief is dat het project verzelfstandigd wordt en dus kan worden voortgezet zonder hulp uit Nederland. Daarvoor is het noodzakelijk om in Malawi capaciteit op te bouwen die een waarborg biedt voor de continuïteit. Met het oog daarop is het project in 2018 een nieuwe fase ingegaan, de fase van de consolidatie. Voor die nieuwe fase is in overleg met de deelnemers in Malawi een heldere koers uitgezet. Die koers is op hoofdlijnen geformuleerd in het ondernemersplan voor 2018-2021, dat op de website van de stichting kan worden ingezien.

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd (27 februari, 7 mei, 15 augustus en 20 november). In die vergaderingen is gesproken over alle aspecten van het werk van de stichting, de reizen van de voorzitter naar Malawi en de ontwikkelingen rond het project Food For Life.

Naast de reguliere vergaderingen is één keer digitaal vergaderd (op 9 maart) om enkele bestuursbesluiten te nemen met het oog op de CBF-erkenning (zie onder ‘Steun vanuit Nederland’).

Van elke vergadering is een verslag gemaakt dat in de volgende (reguliere) vergadering werd vastgesteld, getekend en vervolgens gearchiveerd.

Op 9 oktober is er een bijeenkomst geweest met vrijwilligers. Daarin heeft de voorzitter het een en ander verteld over zijn meest recente reis naar Malawi. Verder is de stand van zaken opgemaakt rond het vrijwilligerswerk en zijn nadere afspraken gemaakt voor het vervolg, onder andere met betrekking tot de public relations.

Reizen naar Malawi

De reizen zijn bedoeld om op de projectlocaties de stand van zaken op te nemen, te overleggen met de leidinggevenden en de overheid, deelnemers te bemoedigen en aan te moedigen en waar nodig aanwijzingen te geven met het oog op een verbetering van de resultaten.

De heer Teerling is in de verslagperiode drie keer naar Malawi geweest, van 18 december tot 25 januari 2018 (samen met zijn echtgenote), van 9 tot 24 april 2018 (samen met zijn echtgenote en de heer en mevrouw Steendam) en van 10 september tot 4 oktober 2018 (samen met zijn zoon Pieter-Christiaan). Van de eerste reis is een blog bijgehouden, die te vinden is op de website www.helpmalawi.nu. Tijdens die reis werden de heer en mevrouw Teerling uitgenodigd voor een gesprek met de werkgroep agriculture van de het parlement en de speaker van het parlement in Malawi, die het project een warm hart toedraagt. Tijdens de tweede reis werd een demonstratie van de methode Food For Life gegeven aan een grote groep mensen, onder wie afgevaardigden uit kerken en dorpshoofden. Tijdens de derde reis is een demonstratie gegeven van het werken met compost en zijn gesprekken gevoerd met het oog op biologische landbouw. Verder is er toen weer een gesprek geweest met de speaker van het parlement.

De bezoeken van de heer Teerling en zijn medereizigers worden met enthousiasme ontvangen en blijken elke keer weer zinvol en zeer vermoeiend te zijn.

Ontwikkeling van het project in Malawi

Het project begon in 2012 met 27 boeren en is inmiddels uitgegroeid tot een aantal van 3668 deelnemers in 2018. Er staan 4900 boeren op de wachtlijst.

Ook in 2018 kon weer worden geconstateerd dat op de akkers waar Food For Life is toegepast de opbrengst groter was dan bij de traditionele landbouwmethode en dat de kolven er veel beter uitzagen. De opbrengst bleef wel enigszins achter bij die van voorgaande jaren, maar dat neemt niet weg dat opnieuw van een positief resultaat kan worden gesproken. Dankzij Food For Life hebben 30.000 mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. Met de traditionele methode, toegepast op hetzelfde aantal akkers, zou dat aantal niet hoger liggen dan 4500.

De sterke groei van het project en de spreiding ervan over het land zorgde er wel voor dat de opgave logistiek en financieel gezien behoorlijk groot werd. Op een gegeven moment overwoog het bestuur in de zuidelijke regio, waar de productie het laagst was, met het project te stoppen. Vanuit Malawi werd echter dringend gevraagd om dat niet te doen. Daarom besloot het bestuur daar voorlopig nog maar door te gaan. Het werd als een bijzondere zegen ervaren toen het project juist in die regio steun bleek te kunnen krijgen van de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk, op basis van een onderzoek dat die raad daar had uitgevoerd. Die steun bood ineens weer mogelijkheden om verder te groeien. Het streven is nu om de komende jaren tot een aantal van 10.000 deelnemers te komen.

Er is in 2018 veel nagedacht over het produceren van goede, verrijkte compost, in plaats van kunstmest. Dat is erg belangrijk om het project voor de lange termijn tot een succes te maken. Bij een aantal van 10.000 deelnemers en voldoende beschikbaarheid van verrijkte compost zullen de kosten en baten in evenwicht zijn en zal financiële hulp vanuit Nederland niet meer nodig zijn.

De productie van de verrijkte compost zal meer worden gecentraliseerd op een aantal locaties, ook bij de grote steden, waar veel mest beschikbaar is. Vanuit Nederland zijn strosnijders aangevoerd om het benodigde groen in kleine stukken te knippen. Er moeten trainingen worden gehouden om de boeren te leren hoe ze deze compost kunnen maken. Vanwege de afstanden zal dat op verschillende plaatsen moeten gebeuren, maar we beginnen in een trainingscentrum en proefcentrum in het midden van het land. Dankzij de steun van de overheid in Malawi gaan er steeds meer deuren open en ontstaan er mogelijkheden die we anders niet zouden hebben. Zo krijgen we ook de mogelijkheid om een ‘voorbeelddorp’ op te zetten. Dat gebeurt in Chisempheri, een dorp waar ons project heel goed functioneert, met veel enthousiaste deelnemers.

Een punt van zorg is het feit dat de NGO in Malawi nog niet functioneert zoals het zou moeten. Dat komt onder andere doordat de voorzitter erg ziek is geweest en zijn taken niet door iemand anders zijn overgenomen. Aan dat functioneren van de NGO zal de komende tijd de nodige aandacht worden gegeven. Een kwalitatief sterk NGO is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan en de verzelfstandiging van het project.

Steun vanuit Nederland

Met betrekking tot de showroom in Wezep werd in het vorige jaarverslag al melding gemaakt van de overgang die we hebben gemaakt naar verkoop via affiliatie. In de winkel – en ook via internet – kan men zonder extra kosten nieuw meubilair kopen van bepaalde bedrijven, waarbij minimaal 20% (soms zelfs 50%) van het bedrag ten goede komt van het project in Malawi. Er is in 2018 steeds weer een royale bevoorrading geweest van nieuw woon – en kantoormeubilair. De verkoop varieerde, maar liep over het algemeen goed. In de jaarcijfers vindt u de feitelijke financiële gegevens. De showroom is 18 uur per week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag. Ze blijkt een uitstekend middel te zijn om meer bekendheid aan het project te geven. Af en toe is er zelfs internationale belangstelling.

Er zijn voldoende vrijwilligers om te helpen bij het monteren van meubels en dergelijke, maar er is nog steeds te weinig hulp bij de verkoop. Pogingen om daarvoor nieuwe krachten aan te trekken, hebben tot nu toe geen resultaat gehad.

Inkomsten werden verder verkregen door bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken en organisaties. Terugziend op 2018 kunnen we spreken van een bijzonder goed resultaat. Er zijn heel wat giften binnengekomen en diverse instanties hebben flinke bedragen geschonken. De stichting Wilde Ganzen, die ons al eerder geholpen heeft, kan opnieuw financiële steun bieden, omdat met de capaciteitsopbouw in Malawi feitelijk sprake is van een nieuw project. Onder ‘Ontwikkelingen van het project in Malawi’ is de steun van de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk al genoemd. De GDC beschouwt het eerste jaar als een pilot voor 400 boeren. Naar aanleiding van uitzendingen via Groot Nieuws Radio ontstond een contact met een ondernemer die een bedrijf in India heeft dat hulp kan bieden bij het produceren van goede compost.

De groeiende stroom aan giften en sponsorbijdragen betekent dat het voortbestaan van het project minder afhankelijk wordt van de opbrengst van de verkoop in de showroom.

Er zijn in 2018 geen nieuwe leningen afgesloten. Bestaande leningen zijn/worden volgens afspraak of in overleg afbetaald.

In zijn vergadering van 15 augustus heeft het bestuur de Jaarrekeningen 2016 en 2017 goedgekeurd.

Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was dat de stichting een erkenning van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) heeft gekregen. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF als toezichthouder wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Op de website van het CBF staat in dit verband: “Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.”

Ten slotte valt te melden dat een van onze contacten in Malawi (Godwin) in 2018 voor een jaar naar Nederland is gekomen met het oog op een studie aan de Theologische Universiteit in Kampen. De studie wordt door de TU betaald en de PKN in Oosterwolde zorgt voor verdere financiële ondersteuning. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om Godwin voorlichting te laten geven over het project Food For Life.

Heel het jaar 2018 hebben wij mogen genieten van de warmtestralen en zegeningen van Gods liefde op dit project. Dat geeft een ontzettend dankbaar hart.

>> Download hier: Definitieve jaarrekening 2017

________________

Jaarverslag 2017

Kerngegevens

Statutaire naam: Stichting The Art of Charity

Publieke naam: Charity

Fiscaalnummer: 822291319

ANBI Rsin 822291319

Postadres: Postbus 4182 7320AD Apeldoorn

Bezoekadres: Rondweg 90 Wezep

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit drie personen: B. Teerling (voorzitter), H. Geertsma (vice voorzitter/penningmeester) en D. F. Ensing (secretaris).

Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd (14 januari, 11 april, 7 augustus en 23 oktober). In de vergaderingen is gesproken over alle aspecten van het werk van de stichting, de reizen van de voorzitter naar Malawi en de ontwikkelingen rond het project Food for Life in dat land.

Van elke vergadering is een verslag gemaakt dat in de volgende vergadering werd vastgesteld, getekend en vervolgens gearchiveerd.

Reizen naar Malawi

De heer Teerling heeft in 2017 drie reizen naar Malawi gemaakt, van 15 mei tot 8 juni), van 25 september tot 5 oktober (samen met de heer A. Oostendorp) en van 18 december tot 25 januari 2018 (samen met zijn echtgenote). De reizen waren bedoeld om op de projectlocaties de stand van zaken op te nemen, te overleggen met de leidinggevenden, deelnemers te bemoedigen en aan te moedigen en waar nodig aanwijzingen te geven met het oog op een verbetering van de resultaten. Een belangrijk punt van aandacht was dit jaar de oprichting van een niet-gouvernementele organisatie in Malawi (zie daarover verder onder ‘Ontwikkeling van het project in Malawi’). De bezoeken van de heer Teerling en zijn medereizigers werden met enthousiasme ontvangen en bleken elke keer weer vruchtbaar te zijn.

Ontwikkeling van het project in Malawi

Het streven was om in 2017 4000 akkers te beplanten. Dat bleek niet haalbaar te zijn omdat er niet voldoende financiële middelen beschikbaar waren. Het werden er toch nog 3500 (1400 meer dan in 2016). Als gevolg daarvan hadden ongeveer 27.000 mensen een jaar lang elke dag te eten. Er zat een stijgende lijn in de opbrengsten. Waar vroeger sprake was van een opbrengst van 24 zakken per acre werd tijdens het bezoek van mei/ juni een opbrengst van 63 zakken per acre vastgesteld. De akkers werden goed onderhouden: er was praktisch geen onkruid te vinden.. Op de meeste plaatsen houdt men zich goed aan het afdragen van de afgesproken 40% van de opbrengst. De spin-off van het project is ook bijzonder. Er zijn al meer dan 1200 boeren die de methode van Food for Life zelfstandig toepassen op hun eigen land.

Zaken waarover dit jaar is nagedacht, zijn: het opzetten van trainingscentra voor het maken en gebruiken van verrijkte compost (voor dat doel zijn en worden ook strosnijders naar Malawi gebracht), het beschikbaar stellen van koeien voor (onder andere) mestproductie en het opzetten van een voorbeelddorp waarin ook ondersteuning wordt geboden voor andere gewassen dan mais. Het doel van dat voorbeelddorp is: werken aan duurzaamheid en aan de levensvatbaarheid van het project voor de lange termijn. Verder is en wordt nagedacht over de mogelijkheid van het invoeren van het Mansholtsysteem voor het verstrekken van microkredieten.

Op 7 juni was de eerste vergadering van de ngo in oprichting. Het bestuur bestaat uit mensen die zich volledig voor de zaak inzetten. Inmiddels is het project ook duidelijk in beeld gekomen bij de overheid. Tijdens zijn bezoek van september/oktober werd de heer Teerling uitgenodigd om samen met de vijf directeuren en vier leden van de ngo het project te presenteren aan zeven parlementsleden. Zij stelden de juiste vragen over het project. Ook de voorzitter van het Parlement van Malawi bleek sterk geïnteresseerd te zijn en heeft zijn hulp toegezegd. In december verstrekte de overheid het officiële ngo-certificaat. Dat biedt mogelijkheden voor het project die er tot nu toe nog niet waren.

Steun vanuit Nederland

De verkoop van woon- en kantoormeubilair heeft dit jaar een flinke wijziging ondergaan. Er is een overgang gemaakt naar verkoop via affiliatie. Dat houdt in dat men via internet en via de showroom aan de Rondweg in Wezep – zonder extra kosten – nieuw meubilair kan kopen van een bepaald bedrijf, waarbij minimaal 20% (soms zelfs 50%) van het bedrag ten goede komt van het project in Malawi. Tot nu toe wordt voor de internetverkoop de website www.helpmalawi.nu gebruikt, maar er wordt gewerkt aan nieuwe websites onder de namen officefair.nl en livingfair.nl.

Begin 2017 is de verkoop van gebruikt woonmeubilair in de showroom stopgezet. Er zijn acties gevoerd, waarbij allerlei spullen gratis werden aangeboden, maar die via giften toch nog zo’n 3000 euro opleverden. De showroom werd opnieuw ingericht, met voornamelijk nieuw meubilair. Op 12 mei van dit jaar werd die heringerichte showroom geopend door burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek. Besloten is zo mogelijk de openingstijden te verruimen naar in totaal 32 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Van de inzet van betaalde krachten, waartoe in 2016 was besloten, is in 2017 weer afgezien. Er wordt hard aan gewerkt om meer vrijwilligers te werven voor de verkoop (zie daarover ook onder ‘Organisatie’).

Verdere inkomsten werden verkregen door giften van kerken, bedrijven en particulieren. De opbrengst van giften was dit jaar hoger dan in 2016. Er is in 2017 ook een contact tot stand gekomen met een stichting die beschikbare middelen besteedt aan initiatieven en projecten in de derde wereld. De verwachting is dat Charity van deze stichting ook een bijdrage zal kunnen krijgen.

Besloten is dat in de richting van kerken en bedrijven nog meer actie zal worden ondernomen. Overigens is ook dit jaar op veel manieren bekendheid aan het werk van Charity gegeven. Met name de outlet is regelmatig onder de aandacht gebracht. Het weekblad Huis aan Huis in Oldebroek en omgeving heeft Food for Life gekozen tot project van het jaar. Dat betekent dat het project in dit blad regelmatig is genoemd. Verder heeft de stichting in 2017 CBF-erkenning aangevraagd. Om die aanvraag gehonoreerd te krijgen, moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Daar wordt begin 2018 aan gewerkt.

In zijn vergadering van 23 oktober heeft het bestuur de Jaarrekening 2015 goedgekeurd.

Het omwerken van het lesmateriaal naar een goede didactische vormgeving, kon dit jaar nog niet worden afgerond. Inmiddels is wel naar wegen gezocht om het materiaal dat al klaar is te publiceren, zodat men het in Malawi kan gaan gebruiken.

Er is nagedacht over de mogelijkheid om een of meer leidinggevenden van het project een reis naar Nederland te laten maken. Zij zouden hier dan ook ondersteuning kunnen bieden bij de voorlichting. Tot een concreet plan is het nog niet gekomen.

Charity werkt samen met andere organisaties in Nederland die ook in Malawi werkzaam zijn, zoals Timotheos en Stéphanos. Sommige organisaties hebben de methode van Charity inmiddels in hun programma’s opgenomen.

Organisatie

Al een aantal jaren was het een aandachtspunt dat er te veel taken en verantwoordelijkheden bij de heer Teerling lagen. Naast het feit dat hij daardoor te zwaar werd belast, gaf dat zorg over de continuïteit van het project voor het geval hij plotseling uit zou vallen. Bovendien kende de stichting wel een aantal – voorbijgaande en blijvende – vrijwilligers, maar zat er te weinig structuur in de werkzaamheden waar zij voor werden ingeschakeld. Aan het eind van dit jaar is daar verandering in gekomen. Op 16 november werd in restaurant Coelenhage te Wezep een bijeenkomst gehouden voor ondernemers in de regio, waar de heer Ben Hendrix een bijdrage leverde. Die bijeenkomst gaf de stoot tot het houden van een sessie met betrokken vrijwilligers op 13 december. Tijdens die sessie werd geïnventariseerd welke werkzaamheden werden verricht, hoe daarin structuur kon worden aangebracht en hoe de taken en verantwoordelijkheden beter verdeeld konden worden. Onder het bestuur werden taakgroepen gevormd voor de outlet, de marketing, financiën/administratie, kennis/hulpmiddelen, de relatie met Malawi en diversen (zoals het werven van vrijwilligers en ICT-aangelegenheden). Elke taakgroep heeft een eigen kartrekker en de diverse taakgroepen voeren waar nodig overleg met elkaar. Dat laatste gebeurt in ieder geval al via Dropbox, waarin van tijd tot tijd stukken worden toegevoegd en geactualiseerd. In 2018 worden de organisatieplannen verder uitgewerkt. Er wordt ook sterk ingezet op het zoeken van meer vrijwilligers, in ieder geval voor de showroom. Besloten is een proefperiode in te gaan waarin wordt bekeken of de juiste mensen op de juiste plaatsen zitten.

Actuele verslagen

Op de website www.helpmalawi.nu